Turnaround Guide. Lifting falling angels. Corporate turnaround, business transformation, change management, assets distress, special situations. Irregulaw. 2R. Business Tuning Atelier. Ultra Antifraud. CEO, owner and founder Raevskaya-Repnina.
 
Sky

Ultra Antifraud

การออกแบบทางธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและการตอบสนองทางธุรกิจทุกประเภทเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพเสมอ หนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดคือการกำจัดความสูญเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและการฉ้อโกงขององค์กรที่อาจทำให้ธุรกิจของคุณต้องเสียเงินอย่างน้อยถึง 25% ของรายได้ต่อปี Ultra Antifraud ให้บริการที่หลากหลายเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมปกขาวการฉ้อโกงและการละเมิดขององค์กรการโจรกรรมการยักยอกทรัพย์สินกิจกรรมการฉ้อโกงประเภทอื่น ๆ